मिरा एप

लेखा प्रणाली

सहकारीको लेखा व्यवस्थापान गर्न

लेखा प्रणाली अन्तर्गत पर्ने कुरहरु

  • विभिन्न कोष स्वत: लाभ (अधिशेष) वितरण
  • स्व: शेयर लाभांश व्यवस्थापन
  • PEARLS Ratio विश्लेषण रिपोर्ट
  • स्प्रेड दर गणना, सीडी आकार, कोष लागत, पोर्टफोलियो, खराब दर, OSS दर आदि।
  • ऐतिहासिक व्यवस्थापन मोड्युल
  • रेमिट व्यवस्थापन
  • बीमा व्यवस्थापन
  • अन्तर शाखा लेनदेन र ब्याज गणना
  • दैनिक खाता बन्दी