मिराको सदस्यता योजनाहरू

मिराको सदस्यता योजनाहरू जुन तपाईंको स्केलमा फिट हुन्छ

सदस्य र शेयर व्यवस्थापान, बैंकिङ प्रणाली व्यवस्थापन, र लेखा प्रणाली

वार्षिक

रु १६,०००

बाट सुरु
  • २ प्रयोगकर्ताहरूको अनुमति
  • अतिरिक्त प्रयोगकर्ताहरूको लागि, प्रति वर्ष प्रति प्रयोगकर्ता मात्र रु ८,०००

मौज्दात व्यवस्थापन प्रणाली

वार्षिक

रु २०,०००

बाट सुरु
  • १ प्रयोगकर्ताको अनुमति
  • अतिरिक्त प्रयोगकर्ताहरूको लागि, प्रति वर्ष प्रति प्रयोगकर्ता मात्र रु २०,०००

मोबाइल बैंकिङ तथा इ–बैंकिङ व्यवस्थापन

वार्षिक

रु ३,०००

बाट सुरु
  • ३० प्रयोगकर्ताहरूको अनुमति
  • अतिरिक्त प्रयोगकर्ताहरूको लागि, प्रति प्रयोगकर्ता मात्र रु १००

एसएमएस अलर्ट

एक पटकमा प्राप्त एसएमएस को संख्या
१,०००
२,०००
५,०००
१०,०००
५०,०००
५०,००० भन्दा बढी
दर (NPR) प्रति एसएमएस
१.२५
१.१
०.९५
०.९
०.८५
कुल रकम
१,२५०
२,२००
५,०००
९,५००
४५,०००
संख्या अनुसार

एसएमएस अलर्ट

एक पटकमा प्राप्त एसएमएस को संख्या
दर (रु) प्रति एसएमएस
कुल रकम
१,०००
१.२५
१,२५०
२,०००
१.१
२,२००
५,०००
५,०००
१०,०००
०.९५
९,५००
५०,०००
०.९
४५,०००
५०,००० भन्दा बढी
०.८५
संख्या अनुसार

Frequently Asked Questions